لنت فلکه هرزگرد کارپات
حرکت فلکه هرزگرد داخل ریل‌ها توسط لنت فلکه هرزگرد صورت می‌گیرد. دقت در ساخت لنت فلکه هرزگرد کارپات به نحوی است که صدا و لرزش و اصطکاک را به حداقل رسانده است. همچنین طراحی این محصول به گونه‌ای است که به راحتی می‌توان آن را بر روی ریل‌های T9 و T16 نصب نمود.